misab.se
Ring oss 031-570 500
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
KAMPANJER AUGUSTI
Nyheter
MISBAT Batterier
MISOIL Motoroljor
Förgasare
Glödlampor
Filter-olje,luft,bränsle,kupé
Kemprodukter
Rengöring
Smörjfett
Bränslepumpar
Tryckregulatorer
Tillsatser bränsle/motor/vx
Elprodukter
Rostskydd
Motorpackningar
Tändstift
Present- & reklamartiklar
Övriga produkter
Lagerrensning

Klarna

Visa   Mastercard
Visa Mastercard Secure

 

OCTANE IMPROWER 250ml

OCTANE IMPROWER 250ml

Klicka för större bild

OCTANE IMPROWER 250ml

Artnr: 802516

Bränsletillsats för att öka oktantalet hos bensin.

Eurol Octane Improver är speciellt framtagen för att öka oktantalet i bensin. Vid den rekommenderade dosen, kommer Eurol Octane Improver höja oktantalet, max 6 punkter. 

När du använder Eurol Octane Improver, kommer motorn reagera snabbare på förändringar i gasspjällsläget. Motorn kommer att upplevas som piggare och  vid konstanta varvtal kommer bränsleförbrukningen att minska något.

Eurol Octane Improver förhindrar och eliminerar knackningar när motorn arbetar i den övre delen av varvtalsområdet. 

Eurol Octane Improver kan användas till bilar utrustad med katalysator. 

Den 250 ml flaska Eurol Octane Improver rekommenderas för användning i 35 till 65L bränsle. LHäll i Eurol Octane Improver till bensintanken innan tankning för att säkerställa korrekt blandningsförhållande.

* Ökar oktantal regelbunden pump bensin med 4-6 punkter.

* Effektiv för både direkt och indirekt insprutning.

* Ökar gasrespons och acceleration.

* Kompatibel med etanol (E85).

* Optimal blandningsförhållande 1: 200.

Säkerhetsdatablad »

    GHS05          GHS08

Fara

Farliga komponenter: Ethoxylated Alcohol, Oleamide DEA

H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H318 - Orsakar allvarliga ögonskador. H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P273 - Undvik utsläpp till miljön. P280 - Använd Ögonskydd. P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast läkare, GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja EUH-fraser : EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Pris: 89 kr

Lagerstatus: Tillfällig slut

RELATERADE ARTIKLAR
BLYERSÄTTNING 250ml
BLYERSÄTTNING 250ml
Pris 105.00 kr
Art.nr: 802514
OCTANE IMPROWER 250ml
OCTANE IMPROWER 250ml
Pris 89.00 kr
Art.nr: 802516
PETROL INJECTION CLEANER 250ml
PETROL INJECTION CLEANER 250ml
Pris 89.00 kr
Art.nr: 802511
PETROL POWER 250ml
PETROL POWER 250ml
Pris 98.00 kr
Art.nr: 802510
PETROL SYSTEM CLEANER 250ml
PETROL SYSTEM CLEANER 250ml
Pris 89.00 kr
Art.nr: 802512